+48 (12) 421 25 17
prokura@prokurapl.pl
pl_PL us 

Usługi

Wywiad gospodarczy

W dobrym funkcjonowaniu przedsiębiorstw coraz większą rolę odgrywa informacja gospodarcza. Warto wiedzieć, kim jest kontrahent, czego się można po nim spodziewać. Informacje te pozwolą w znacznym stopniu ograniczyć ( a często nawet wyeliminować) zawieranie transakcji z podmiotami, z uzyskaniem zapłaty od których mogą pojawić się problemy. Zapoznanie się z kondycją materialną danej firmy, a zwłaszcza z jej płynnością finansową, pozycją na rynku oraz uzyskanie informacji czy dany podmiot w najbliższym czasie nie zostanie objęty postępowaniem upadłościowym lub układowym, pozwoli w znacznym stopniu zmniejszyć ryzyko zawierania nietrafionych transakcji. Uzyskiwane przez nas informacje pochodzą z dostępnych nam źródeł urzędowych i pozaurzędowych, baz danych, do których dostęp ma nasze biuro oraz współpracujących z nami innych wyspecjalizowanych jednostek. Opracowywane przez nas raporty zawierają zawsze informacje aktualne, a wielość źródeł pozyskiwania tych informacji gwarantuje maksymalnie pełny i obiektywny ich charakter.

Ocena wiarygodności kredytowej (finansowej i formalnej) potencjalnych klientów

Nawiązując współpracę z nowym kontrahentem, firmy często są narażone na nieuczciwych lub niewypłacalnych klientów. Podjęcie współpracy z takimi kontrahentami może narazić przedsiębiorcę na znaczne straty, a nawet zachwiać jego kondycją finansową. Z drugiej strony, we współczesnych warunkach rynkowych, firma nie może pozwolić sobie na prowadzenie wyłącznie sprzedaży gotówkowej. Niezwykle istotnym zagadnieniem przy funkcjonowaniu przedsiębiorstwa jest konieczność stworzenia możliwości dokonywania transakcji sprzedaży towarów i usług na warunkach kredytu kupieckiego (z odroczonym terminem płatności) przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa obrotu w zakresie spływu należności (minimalizacji ryzyka kredytowego).
Przedmiotem naszej oferty jest realizacja działań polegających na weryfikacji autentyczności dokumentów przedstawionych przez ubiegający się o udzielenie kredytu kupieckiego podmiot, a także sprawdzenie zgodności danych w nich zawartych ze stanem faktycznym. Czynności te wykonujemy w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej potencjalnego klienta, a polegają one m.in. na badaniu ksiąg rachunkowych , prowadzeniu oględzin składników majątku, których posiadanie deklaruje kredytobiorca, badaniu ich stanu prawnego, a także prowadzeniu czynności operacyjnych mających na celu ustalenie dotychczasowej rzetelności w obrocie gospodarczym.
Drugim, równie ważnym elementem jest przeprowadzenie wnikliwej analizy sytuacji finansowej ( zwłaszcza płynności) firmy ubiegającej się o kredyt oraz stworzenie zabezpieczeń majątkowych dla kredytów, nieuciążliwych dla klientów, a zapewniających skuteczność windykacji należności i pierwszeństwo w ich odzyskaniu przed innymi wierzycielami na wypadek niepowodzenia gospodarczego przedsięwzięcia kontrahenta.

Monitoring otwartych linii kredytu kupieckiego wraz z badaniem aktualnej sytuacji finansowej klientów

Podpisanie umowy z podmiotem wydającym się być uczciwym i stabilnym partnerem w obrocie lub kolejnej umowy ze znanym już kontrahentem często działa usypiająco na służby finansowe firmy. Jednak w warunkach gospodarki rynkowej istnieje realne ryzyko niepowodzenia przedsięwzięć kontrahenta, i – co za tym idzie – zaburzenia jego płynności finansowej, aż do całkowitej niewypłacalności.
Nasza oferta zakłada kontrolowanie przez nas aktualnej sytuacji finansowej kontrahentów i natychmiastowe powiadamianie o jej pogorszeniu się. Niewiedza o tym fakcie mogłaby być przyczyną zgody na zaciąganie przez kontrahenta kolejnych zobowiązań, które z góry byłyby skazane na niemożliwość ich zaspokojenia i naraziły firmę na znaczne straty. Również ocena, czy kłopoty kontrahenta mają charakter przejściowy czy też istnieją przesłanki do przypuszczenia, że firma zmierza do niewypłacalności i upadłości, pozwoli podjąć właściwe kroki w postępowaniu z danym podmiotem, w szczególności pozwoli w odpowiednim momencie zabezpieczyć swoje roszczenia z tytułu udzielonych kredytów.
Równocześnie w przypadku niestabilności bieżącej obsługi kredytów analizujemy każdy taki przypadek i proponujemy dalszą drogę postępowania z kontrahentem.

Kompleksowa windykacja należności

Dla skutecznego i stabilnego istnienia firmy na rynku ważna jest nie tylko ilość zawartych umów, lecz także uzyskanie zapłaty za sprzedane produkty bądź usługi. Dochodzenie roszczeń jest czasochłonne i kosztowne, a proces ten przeprowadzany bez wykorzystania wszystkich dostępnych środków często kończy się niepowodzeniem. Oferujemy Państwu usługi zmierzające do kompleksowej obsługi należności, gdzie krok po kroku realizujemy przyjętą strategię windykowania należnych pieniędzy.

a) Ocena jakości należności
Odzyskanie należności pochodzących z portfela „kredytów trudnych” wymaga podejmowania szeregu działań, których rozmiar i skuteczność uzależnione są od wielu czynników, takich jak np.: zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa transakcji przy ich zawieraniu, tworzenie właściwych zabezpieczeń, aktualny standing dłużnika.

W przypadku należności już zapadłych i wymagalnych należy ocenić, czy istnieje realna szansa przeprowadzenia skutecznej egzekucji, czy też należy przypuszczać, że wyegzekwowanie należnej kwoty skończy się niepowodzeniem i narazi firmę wierzyciela nie tylko na dodatkowe koszty sądowe i egzekucyjne, lecz także straty w zakresie możliwych do uzyskania korzyści związane z utratą odbiorcy. W tym celu niezbędne jest uzyskanie informacji o kondycji ekonomicznej firmy dłużnika, jej majątku ruchomym i nieruchomym, jak również o stanie majątkowym właścicieli przedsiębiorstw lub ich członków zarządu.
W powyższej sytuacji często korzystniejszym rozwiązaniem, zamiast procedury sądowej i komorniczej, okazuje się zawarcie z dłużnikiem pozasądowej ugody, związanej wprawdzie z obustronnymi ustępstwami, ale pozwalającej na odzyskanie znacznej części wierzytelności oraz pozostawiającej otwartą furtkę do dalszej współpracy.

b) Badanie kondycji finansowej i majątkowej dłużników
Jednym z warunków skutecznej egzekucji jest skierowanie jej do konkretnych składników majątku, które zapewnią pełne pokrycie posiadanych wierzytelności. Ujawnienie składników majątku dłużnika w znacznym stopniu przyczynia się do zminimalizowania czasu trwania i kosztów postępowania egzekucyjnego, chociażby poprzez uniknięcie koniczności wyjawiania majątku na drodze sądowej.
Oferujemy przeprowadzenie czynności mających na celu ujawnienie, jaki majątek posiada dłużnik oraz oszacowanie jego wartości. Poszukiwania majątku obejmują, w przypadku spółek handlowych, majątek nieruchomy: grunty, budynki i budowle, majątek ruchomy: konta bankowe, pojazdy maszyny i urządzenia będące własnością spółki, a także należności od kontrahentów badanego podmiotu. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, oprócz podanych wyżej składników majątku, poszukiwania obejmują także majątek osobisty właściciela firmy. Przedmiotem ustaleń będzie także informacja, czy osoba ta pozostaje w związku małżeńskim, a jeśli tak, czy pozostaje w ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej czy też posiada majątek odrębny.
Czynności mające na celu dotarcie do informacji przeprowadzamy bezpośrednio w miejscu prowadzenia działalności, w miejscu zamieszkania przedsiębiorcy oraz w urzędach i instytucjach mogących posiadać wszelkiego rodzaju wiadomości.
Przedmiotem oferty jest także badanie aktualnej sytuacji ekonomicznej dłużnika. Zapoznanie się z jego kontrahentami, zarówno dłużnikami jak i innymi wierzycielami, faktycznym spływem należności i spłatą zobowiązań, wielkością obrotów na rachunkach bankowych, wielkością i rodzajem zaciągniętych kredytów bankowych i innych zobowiązań pozwoli ocenić, czy dany podmiot jest w stanie spłacać swoje zobowiązania w stosunku do kontrahenta.
Czasem zdarza się, że dłużnik zmienił siedzibę, a jego nowy adres nie jest znany. Podejmujemy wówczas czynności mające na celu ustalenie nowej siedziby. W przypadku, gdy po wyprowadzeniu się z dotychczasowego miejsca prowadzenia działalności spółka zawiesiła bądź zlikwidowała działalność, podejmujemy działania mające na celu odnalezienie osób odpowiedzialnych za zaciąganie zobowiązań i w oddzielnych procesach cywilnych i karnych dochodzimy roszczeń. Szukamy również innych sposobów odzyskania pieniędzy, np. poprzez zaspokojenie z majątku likwidowanej spółki oraz wierzytelności posiadanych przez spółkę od innych podmiotów.

c) przedprocesowe i przedegzekucyjne czynności pojednawcze
Proces odzyskiwania należności z zaangażowaniem sądu i komornika jest często żmudny i kosztowny. Czasem jednak można jednak go ominąć podejmując czynności mające na celu dojście z klientem do porozumienia i zawarcie ugody. Propozycję zawarcia takiej ugody składamy wraz z pismem dotyczącym ostatniego, przesądowego wezwania do zapłaty, podejmujemy też kroki mające na celu skontaktowanie się z dłużnikiem i przeprowadzamy rozmowy telefoniczne oraz, w razie potrzeby, nawiązujemy kontakt osobisty.
Efektem rozmów prowadzonych z dłużnikiem w wielu wypadkach jest ugoda pozasądowa. W ramach tej ugody następuje spłata przez dłużnika należnych kwot, często w ratach, nad którymi to płatnościami i ich terminami sprawujemy kontrolę aż do całkowitej spłaty zaległości. Z kolei, w zależności od warunków ugody, wierzyciel w zamian za stosukowo szybką spłatę rezygnuje z dochodzenia odsetek od zadłużenia bądź umarza część długu w ramach wzajemnych rozliczeń.
Negocjować warto również w przypadku uzyskania już prawomocnego, sądowego nakazu zapłaty, a przed złożeniem wniosku do komornika o wszczęcie egzekucji. Korzyści z ugody zawartej w takich warunkach są obopólne – dłużnikowi pozwolą na uniknięcie dodatkowych, wysokich kosztów komorniczych, natomiast wierzycielowi na szybsze odzyskanie swoich należności, bez angażowania dodatkowych środków na opłaty egzekucyjne.
Negocjacje prowadzone z dłużnikiem mające na celu rozwiązanie sprawy bez wykorzystania drogi sądowej lub postępowania komorniczego pozwalają zaoszczędzić czas i środki niezbędne do prowadzenia tych postępowań, które mogą być efektywnie wykorzystane w obrocie gospodarczym.

d) prowadzenie postępowania sądowego
Próby zawarcia ugody nie zawsze kończą się pożądanym skutkiem, niejednokrotnie w celu wyegzekwowania należności koniczne jest skierowanie sprawy na drogę sądową. W tym zakresie, na podstawie materiałów dostarczonych przez Klienta, redagujemy pozew i kierujemy go do odpowiedniego sądu. Do momentu uzyskania prawomocnego nakazu zapłaty, sprawujemy nadzór nad toczącym się postępowaniem procesowym, reprezentując równocześnie Klienta we wszystkich instytucjach mających związek z prowadzoną sprawą.

Istotnym elementem postępowania windykacyjnego jest dokonanie oceny, czy powstanie konieczności ściągania należności wywołane jest niepowodzeniem gospodarczym dłużnika, czy też jego działaniami o charakterze przestępczym. W drugim z opisanych przypadków konieczne jest zainicjowanie postępowania karnego oraz zgromadzenie i przekazanie organom ścigania możliwie największej ilości informacji i wniosków dowodowych umożliwiających jego szybkie przeprowadzenie i skuteczne zakończenie. W toku takiego postępowania dochodzi z reguły do ujawnienia całości majątku i wszystkich źródeł dochodów sprawcy przestępstwa oraz – wielokrotnie- do zabezpieczenia majątkowego.
W rezultacie działania te wielokrotnie prowadzą do skutecznego zaspokojenia wierzyciela w trzech mechanizmach: 1 przez dobrowolne zaspokojenie wierzyciela w celu wykazania w postępowaniu karnym faktu naprawienia szkody wywołanej przestępstwem, 2 przez uzyskanie zaspokojenia wskutek nałożenia przez sąd karny prawno karnego obowiązku naprawienia szkody, 3 uzyskanie zasądzenia roszczeń w postępowaniu karnym (lub w postępowaniu nakazowym w oparciu o prawomocny wyrok skazujący) z wykorzystaniem ustanowionego w postępowaniu karnym zabezpieczenia majątkowego lub informacji o składnikach majątku sprawcy.

e) wspomaganie procesu egzekucyjnego
Po uzyskaniu tytułu wykonawczego na zasądzone roszczenie oraz po bezskutecznych próbach ugodowych kierowany jest wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego do komornika właściwego miejscowo lub wybranego przez Klienta, jeżeli ustawa pozostawia taką możliwość.
W trakcie całego postępowania egzekucyjnego współpracujemy z komornikiem oraz sprawujemy nadzór nad prowadzonymi przez niego czynnościami.
Na tym etapie odzyskiwania należności szczególnie ważną rolę odgrywają uzyskane wcześniej informacje o majątku dłużnika. Kierując wniosek o wszczęcie egzekucji należy bowiem wskazać, z których składników majątku ma być odzyskiwana wierzytelność. W przypadku braku takiego wskazania i nie ujawnieniu majątku przez organ egzekucyjny, egzekucja zostaje umorzona jako bezskuteczna.

Prowadzenie czynności związanych z przekształceniem podmiotów gospodarczych oraz rejestracja nowych podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym

Z dniem 01.01.2001r. została utworzona nowa jednostka ewidencjonująca podmioty gospodarcze oraz prowadząca rejestry dłużników niewypłacalnych – Krajowy Rejestr Sądowy (KRS). Obowiązkowi wpisu do tego rejestru podlegają wszystkie podmioty powstałe po 01.01.2001r. oraz do dnia 31.12.2003r. wszystkie podmioty istniejące przed 31.12.2000r.
Proces przekształcenia lub rejestracji firmy w KRS wymaga złożenia prawidłowo wypełnionego, odpowiedniego wniosku wraz z załącznikami na urzędowym formularzu oraz uiszczenia opłaty sądowej.
W tym zakresie oferujemy wypełnienie oraz składanie wniosków oraz stały kontakt z sądem prowadzącym rejestr. W przypadku wystąpienia braków formalnych wniosku, dbamy o to, aby braki te zostały uzupełnione w wyznaczonym terminie, co pozwoli zapobiec zwrotowi wniosku oraz nada sprawie dalszy bieg.
Proces wpisu do KRS uznajemy za zakończony, w momencie wpisania do rejestru wszystkich informacji zgodnie ze stanem faktycznym oraz uzyskania z Centralnej Informacji KRS odpisu z rejestru wpisanego podmiotu.
W przypadku tworzenia nowych podmiotów lub przekształcenia podmiotów istniejących, oferujemy kompleksową obsługę związaną z utworzeniem bądź przekształceniem podmiotu zapewniając kompleksowe doradztwo w zakresie doboru najbardziej efektywnych form prowadzenia działalności, właściwych kierunków przekształceń podmiotowych, a także kompleksową obsługę notarialną, rejestrację podatkową (NIP) i statystyczną ( REGON) oraz wpis do KRS lub ewidencji działalności gospodarczej.

Doradztwo prawno-ekonomiczne

Istotnym elementem prowadzenia każdego rodzaju działalności jest zapewnienie odpowiedniego funkcjonowania rachunkowości i sprawozdawczości wewnętrznej oraz szeroko pojętego systemu zarządzania. Istotne jest także zapewnienie właściwej jakości obrotu kredytowego, będącego mało kłopotliwym dla klientów, a jednocześnie zapewniającym odpowiedni stopień bezpieczeństwa w zakresie spływu należności. Warunkiem osiągnięcia tak zdefiniowanego celu jest, z jednej strony, dokonywanie oceny zdolności kredytowej kontrahenta mające na celu wyeliminowanie z grona kredytobiorców podmiotów podejmujących nieracjonalne decyzje gospodarcze, jak i sprawców oszustw i wyłudzeń, z drugiej zaś strony, tworzenie zabezpieczeń majątkowych dla udzielanych kredytów kupieckich nieuciążliwych dla klientów, a zapewniających skuteczność windykacji należności i pierwszeństwo w ich odzyskaniu przed innymi wierzycielami na wypadek niepowodzenia gospodarczego przedsięwzięcia kontrahenta.
Nasza firma, korzystając z wieloletnich doświadczeń w zakresie tworzenia na użytek własny oraz innych podmiotów systemów zabezpieczenia obrotu kredytowego w działalności kredytowej, leasingowej i handlowej, oferuje opracowanie i wdrożenie w Waszej Firmie tego rodzaju procedur.
Realizacja naszego zadania w tym zakresie składać się będzie z następujących etapów:
1.Zapoznanie się ze strukturą obrotu kredytowego podmiotu,
2. Analiza i ocena skuteczności dotychczas stosowanych procedur,
3. Analiza portfela złych należności i przyczyn ich powstania,
4. Opracowanie procedur bezpieczeństwa kredytowego z uwzględnieniem specyfiki działalności firmy i zróżnicowania ich stosowania na zasadzie balansu poziomu ryzyka i zastosowanych dla danych grup transakcji procedur ochronnych przy racjonalizacji kosztów ich zastosowania,
5. Wdrożenie systemu i przeszkolenie pracowników,
6. Aktywny udział w realizacji zadań poprzez dokonywanie zleconych analiz wiarygodności i zdolności kredytowej klientów połączonych z badaniem dokumentacji, ksiąg rachunkowych i stanu majątkowego kontrahentów zarówno w stadium analiz wstępnych jak i bieżącego monitoringu.
Nasze działania są zawsze legalne, a w celu uzyskania jak najlepszych efektów stosujemy wszystkie środki przewidziane przepisami prawa cywilnego i karnego. W sprawach windykacyjnych oferent nie jest w stanie udzielić stuprocentowej gwarancji skuteczności podejmowanych działań – jego odpowiedzialność w każdym przypadku ogranicza się wyłącznie skutków własnego działania bądź zaniechania.

Treść dostępna również w us